گیاه Nelumbo lutea

Nelumbo lutea
-
1
(Willd.)Pers.
American Water Lotus
4
Nelumbonaceae
N. pentapentala. Nelumbium luteum

عکس

1.8
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

بذر
روغن
ریشه
ساقه

قسمت مورد استفاده

گل