گیاه Nothofagus obliqua

Nothofagus obliqua
-
0
(Mirb.)Blume.
Roblé
0
Fagaceae
Fagus obliqua.

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
سوخت