گیاه Nuphar advena

Nuphar advena
-
2
(Aiton.)Aiton.
Common Spatterdock
3
Nymphaeaceae
Nuphar lutea advena. (Ait.)Kartesz.&Gandhi.

عکس

0
1.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضماد
قابض
قابض خونریزی
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
ریشه