گیاه Nuphar pumila

Nuphar pumila
-
1
(Timm.)DC.
-
3
Nymphaeaceae
N. minima.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
نوشیدن