گیاه Nymphaea alba

Nymphaea alba
نیلوفر آبی سفید، لاله مردابی سفید
2
L.
White Water Lily
4
Nymphaeaceae
N. occidentalis. Castalia alba. C. speciosa.

عکس

0
3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد درد
ضد لنف آدنیت گردنی سلی
قابض
کاهنده میل جنسی
مقوی قلب
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل