گیاه Nymphaea tuberosa

Nymphaea tuberosa
-
3
Paine.
Tuberous Water Lily
4
Nymphaeaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد درد
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل