گیاه Nyssa aquatica

Nyssa aquatica
-
0
L.
Water Tupelo
2
Nyssaceae
N. uniflora.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
چوب پنبه
ماده رنگ