گیاه Nyssa sylvatica

Nyssa sylvatica
-
1
Marshall.
Black Tupelo
2
Nyssaceae
N. multiflora. N. villosa.

عکس

15
12
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد کرم، کرم کش
قی آور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب