گیاه Oenanthe javanica

Oenanthe javanica
-
2
(Blume.)DC.
Water Dropwort
3
Umbelliferae
O. stolonifera.

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین