گیاه Oenanthe peucidanifolia

Oenanthe peucidanifolia
-
0
Pollich.
-
2
Umbelliferae
O. stenoloba. Schur.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه