گیاه Onosma frutescens

Onosma frutescens
-
0
Lam.
-
0
Boraginaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ