گیاه Onosma hispidum

Onosma hispidum
-
1
Wall.
-
1
Boraginaceae

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

ریشه