گیاه Ophioglossum vulgatum

Ophioglossum vulgatum
مار زبان
2
L.
Adder's Tongue
1
Ophioglossaceae

عکس

0.25
0
-
سرخس
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
قی آور

استفاده خوراکی

برگ