گیاه Opuntia compressa

Opuntia compressa
-
1
(Salisb.)J.F.MacBr.
Eastern Prickly Pear
3
Cactaceae
O. humifusa. Raf. O. macrarthra. O. opuntia. O. rafinesquii. O. vulgaris.

عکس

0.2
1
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

زگیل
ضماد
قفسه سینه

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

صمغ