گیاه Opuntia fragilis

Opuntia fragilis
-
1
(Nutt.)Haw.
Prickly Pear
3
Cactaceae

عکس

0.1
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

صمغ