گیاه Opuntia imbricata

Opuntia imbricata
-
0
(Haw.)DC.
Tree Chola
2
Cactaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روشنایی (مشعل)
سوزن
صمغ