گیاه Opuntia microdasys

Opuntia microdasys
-
0
(Lehm.)Pfeiff.
Bunny Ears
3
Cactaceae

عکس

0.6
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

صمغ