گیاه Opuntia phaeacantha

Opuntia phaeacantha
-
1
Engelm.
Bastard Fig
2
Cactaceae

عکس

0.5
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا

استفاده خوراکی

بذر
ساقه
میوه

سایر موارد استفاده

صمغ