گیاه Opuntia polyacantha

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Plains Prickly Pear
Author: Haw.
خانواده: Cactaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.15
پهنای کانوپی (متر) : 1

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: حشرات
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
بذر
ساقه
میوه
قابض
مدر، ادرارآور
رنگ آمیزی دائمی  
صمغ  
ماده رنگ