گیاه Orchis militaris

Orchis militaris
-
2
L.
Military Orchis
2
Orchidaceae

عکس

0.6
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مغذی
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ریشه
نوشیدن