گیاه Oreomyrrhis hookeri

Oreomyrrhis hookeri
-
0
Matthias.&Const.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه