گیاه Orixa japonica

Orixa japonica
-
1
Thunb.
-
2
Rutaceae
Celastrus japonica. Euodia ramiflora.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین