گیاه Osmanthus delavayi

Osmanthus delavayi
-
0
Franch.
-
0
Oleaceae
Siphonosmanthus delavayi.

عکس

3.5
3.5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین