گیاه Osmorhiza aristata

Osmorhiza aristata
-
0
(Thunb.)Makino.&Yabe.
-
3
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ