گیاه Osmorhiza claytonii

Osmorhiza claytonii
-
1
(Michx.)Clarke.
Woolly Sweet-Cicely
3
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضماد

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ