گیاه Osmorhiza longistylis

Osmorhiza longistylis
-
1
(Torr.)DC.
Aniseroot
3
Umbelliferae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
چشمی
ضماد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ