گیاه Osmorhiza occidentalis

Osmorhiza occidentalis
-
2
(Nutt.)Torr.
Western Sweet-Cicely
3
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
چشمی
ضد نفخ
ضماد
قفسه سینه
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
حشره کش
ماسک خوشبو