گیاه Oxalis acetosella

Oxalis acetosella
شبدر ترشک جنگلی
2
L.
Wood Sorrel
3
Oxalidaceae

عکس

0.08
0.3
-
چندساله
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
ضد اسکوربوت
ضد درد
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
گل

سایر موارد استفاده

پاک کننده
پوشش زمین