گیاه Oxalis corniculata

Oxalis corniculata
شبدر ترشک
2
L.
Yellow Sorrel
2
Oxalidaceae
O. repens.

عکس

0.05
0.3
-
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
دافع سنگ ادراری
ضد اسکوربوت
ضد کرم
ضد ورم
قابض
قابض خونریزی
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

صمغ
ماده رنگ
متفرقه