گیاه Oxalis corymbosa

Oxalis corymbosa
-
0
DC.
Lilac Oxalis
2
Oxalidaceae
O. martiana.

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل