گیاه Oxalis enneaphylla

Oxalis enneaphylla
-
0
Cav.
Scurvy Grass
2
Oxalidaceae

عکس

0.07
0.1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل