گیاه Oxalis oregana

Oxalis oregana
-
1
Nutt.
Redwood Sorrel
2
Oxalidaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد روماتیسم
ضماد

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین