گیاه Oxalis tuberosa

Oxalis tuberosa
-
0
Molina.
Oca
5
Oxalidaceae
O. crenata.

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل