گیاه Paeonia emodi

Paeonia emodi
-
2
Wall. ex Royle.
-
1
Paeoniaceae

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

برگ