گیاه Pentaglottis sempervirens

Pentaglottis sempervirens
-
0
(L.)Tausch.
-
1
Boraginaceae
Anchusa sempervirens.

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

گل