گیاه Perideridia oregana

Perideridia oregana
-
0
(Watson.)Mathias.
Squaw Potato
3
Umbelliferae
Carum origanum.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه