گیاه Persoonia arborea

Persoonia arborea
-
0
F.Muell.
-
1
Proteaceae

عکس

6
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب