گیاه Peucedanum cervaria

Peucedanum cervaria
-
1
(L.)Lapeyr.
-
0
Umbelliferae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده