گیاه Peucedanum japonicum

Peucedanum japonicum
-
2
Thunb.
-
1
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سیتوتوکسیک، سلول کش
ضد آرتریت

استفاده خوراکی

برگ