گیاه Peucedanum oreoselinum

Peucedanum oreoselinum
-
1
(L.)Munch.
-
0
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس