گیاه Phacelia tanacetifolia

Phacelia tanacetifolia
-
0
Benth.
Fiddleneck
0
Hydrophyllaceae

عکس

0.6
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

سایر موارد استفاده

کود سبز