گیاه Phalaris minor

Phalaris minor
دانه قناری
0
Retz.
Small Canary Grass
1
Gramineae

عکس

1.2
0.5
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-