گیاه Phellodendron lavallei

Phellodendron lavallei
-
0
Dode.
-
2
Rutaceae
P. amurense lavallei. (Dode.)Sprague.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
چوب پنبه
حشره کش
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ