گیاه Philadelphus purpurascens

Philadelphus purpurascens
-
0
(Koehne.)Rehder.
-
0
Hydrangeaceae

عکس

4
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین
صابون