گیاه Phleum pratense

Phleum pratense
-
1
L.
Timothy
0
Gramineae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

سایر موارد استفاده

زیست توده
محصولات مو