گیاه Phyllocladus aspleniifolius

Phyllocladus aspleniifolius
-
0
(Labill.)Hook.f.
Celery Top Pine
0
Podocarpaceae

عکس

10
5
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب