گیاه Phyllostachys praecox

Phyllostachys praecox
-
0
C.D.Chu.&C.S.Chao.
-
3
Gramineae

عکس

4
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه