گیاه Physalis heterophylla

Physalis heterophylla
-
1
Nees.
Clammy Ground Cherry
3
Solanaceae
P. ambigua.

عکس

0.9
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد تومور
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه