گیاه Physalis ixocarpa

Physalis ixocarpa
-
0
Brot.
Tomatillo
4
Solanaceae
P. aequata. Jacq.

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه