گیاه Physalis peruviana

Physalis peruviana
-
1
L.
Goldenberry
5
Solanaceae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه